Python 读取csv的某行

CSV是Comma-Separated Values的缩写,是用文本文件形式储存的表格数据,比如如下的表格:

就可以存储为csv文件,文件内容是:

No.,Name,Age,Score
1,Apple,12,98
2,Ben,13,97
3,Celia,14,96
4,Dave,15,95

假设上述csv文件保存为"A.csv",如何用Python像操作Excel一样提取其中的一行,也就是一条记录,利用Python自带的csv模块

有两种方法可以实现:

第一种方法使用reader函数,接收一个可迭代的对象(比如csv文件),能返回一个生成器,就可以从其中解析出csv的内容:比如下面的代码可以读取csv的全部内容,以行为单位:

import csv
with open('A.csv','r') as csvfile:
  reader = csv.reader(csvfile)
  rows = [row for row in reader]
print(rows)

得到:

[['No.', 'Name', 'Age', 'Score'],
['1', 'Apple', '12', '98'],
['2', 'Ben', '13', '97'],
['3', 'Celia', '14', '96'],
['4', 'Dave', '15', '95']]

要提取其中第二行,可以用下面的代码:

import csv
with open('A.csv','rt') as csvfile:
  reader = csv.reader(csvfile)
  for i,rows in enumerate(reader):
    if i == 2:
      row = rows
print(row)

得到:

['2', 'Ben', '13', '97']

这种方法是通用的方法,要事先知道行号,比如Ben的记录在第2行,而不能根据'Ben'这个名字查询。这时可以采用第二种方法:

第二种方法是使用DictReader,和reader函数类似,接收一个可迭代的对象,能返回一个生成器,但是返回的每一个单元格都放在一个字典的值内,而这个字典的键则是这个单元格的标题(即列头)。用下面的代码可以看到DictReader的结构:

import csv
with open('A.csv','r') as csvfile:
  reader = csv.DictReader(csvfile)
  rows = [row for row in reader]
print(rows)

得到:

[{'Age': '12', 'No.': '1', 'Score': '98', 'Name': 'Apple'},
{'Age': '13', 'No.': '2', 'Score': '97', 'Name': 'Ben'},
{'Age': '14', 'No.': '3', 'Score': '96', 'Name': 'Celia'},
{'Age': '15', 'No.': '4', 'Score': '95', 'Name': 'Dave'}]

如果我们想用DictReader读取csv的某一列,就可以用列的标题查询:

import csv
with open('A.csv','rb') as csvfile:
  reader = csv.DictReader(csvfile)
  for row in reader:
    if row['Name']=='Ben':
      print(row)

就得到:

{'Age': '13', 'No.': '2', 'Score': '97', 'Name': 'Ben'}

可见,DictReader很适合读取csv的的行(记录)。

未经允许不得转载:开心小站长 » Python 读取csv的某行

相关推荐